Курсова робота з соціальної реклами

Курсова робота — письмовий тип наукової роботи, котру студенти виконують кожного навчального року, починаючи з першого курсу. З кожним роком, до курсової ставляться все важчі вимоги, починаючи з оригінальності тексті та закінчуючи проведеним експериментом. В цьому типі може бути комплексне завдання: вирішити задачі, підготовити презентацію, тези, статтю. 
 
Нижче наведений приклад курсової роботи з журналістики на тему: «вплив соціальної реклами на формування ціннісних орієнтацій молоді». 
 
 
 ЗМІСТ
 
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ ЗАСОБАМИ СОЦІАЛЬНОЇ РЕКЛАМИ   
1.1. Проблема ціннісних орієнтацій в науковій літературі
1.2. Молодь як соціально-демографічна група та особливості її ціннісного свідомості
1.3 Соціальна реклама як інструмент формування ціннісних орієнтацій  
Висновки до розділу 1  
РОЗДІЛ 2. ВИВЧЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ СОЦІАЛЬНОЇ РЕКЛАМИ В ФОРМУВАННІ СИСТЕМИ ЦІННОСТЕЙ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ  
2.1 Проектування й організація емпіричного дослідження
2.2 Тенденції формування ціннісних орієнтацій студентської молоді
2.3 Оцінка молоддю впливу соціальної реклами на формування ціннісних орієнтацій  
Висновки до розділу 2  
ВИСНОВКИ   
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ   
ДОДАТКИ   
 
ВСТУП

Актуальність дослідження.Сьогодні багатьох хвилює питання про найближче майбутнє України. Це майбутнє нерозривно пов'язане з духовно-моральним оновленням суспільства. Важливе значення для цих перетворень буде мати виховання, освіта, яку в найближчі роки отримає російська українська молодь. У цьому віці, з огляду на динаміку суспільних відносин, на розвиток особистості значний вплив мають її ціннісні орієнтації.
Проблема дослідження полягає в недостатній вивченості впливу соціальної реклами на формування системи цінностей студентської молоді.
Наукова розробленість проблеми цінностей, ціннісних орієнтацій особистості має глибоке коріння в соціології та інших гуманітарних науках. Розробкою цього терміну займалися ще стародавні мислителі… 
У нашому дослідженні також зачіпається тема соціальної реклами, у зв'язку з цим необхідно вказати праці дослідників на цю тему. Велика кількість робіт присвячена психології сприйняття реклами споживачем, в цьому напрямку працювали…
Попри на достатню вивченість ціннісної системи молоді, і соціальної реклами, існує недостатньо досліджень про її вплив на ціннісну ієрархію цієї цільової групи. Оскільки молодь має свої психологічні особливості. У зв'язку з цим, виникає необхідність у вивченні динаміки ціннісних орієнтацій молоді під впливом соціальної реклами.
Виходячи з актуальності проблеми дослідження та її недостатню розробленість, теоретичної та практичної значущості була визначена тема дослідження, сформульовані її мета, завдання, обґрунтовані об’єкт й предмет дослідження.
Мета дослідження: виявлення основних цінностей студентської молоді та визначення ролі соціальної реклами в процесі формування ціннісної системи.
Завдання дослідження:
1. Уточнити зміст поняття цінності, а також розглянути основні типології цінностей;
2. Виявити психологічні особливості молоді як особливої соціально-демографічної групи;
3. Розглянути соціальну рекламу як фактор впливу на ціннісні орієнтації молоді.
4. Провести емпіричне дослідження впливу соціальної реклами на систему ціннісних орієнтацій молоді.
Об'єкт дослідження — ціннісна система студентської молоді.
Предмет дослідження — формування системи цінностей студентської молоді за допомогою соціальної реклами.
При написанні роботи використовувалися методи теоретико-методологічного аналізу соціологічних, психолого-педагогічних наукових джерел, порівняльного аналізу та інтерпретації наукових даних; емпіричні методи: анкетування, тестування.
Практична значущість курсової роботи: дана робота може бути використана дослідниками, які вивчають динаміку цінностей молоді, а також фахівцями, що створюють соціальну рекламу.
Структура курсової роботи складається зі вступу, трьох розділів з підпунктами, висновків, списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи становить 35 сторінок. Список використаної літератури налічує 28 позицій.